Translate

martie 20, 2013

Program de activitate an 2018


Misiune
Misiunea Bibliotecii comunale „Sergiu Candiano” Pastraveni este de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din localitatea Pastraveni, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin bazele de date şi colecţiile proprii. Prin întreaga sa activitate, biblioteca îşi propune satisfacerea într-o măsură cât mai mare a nevoilor pe care utilizatorii le au faţă de un serviciu public din domeniul culturii.

Pentru a realiza această misiune, biblioteca are următoarele scopuri:
 asigurarea unei colecţii de documente culturale şi de informare actualizate, sub diferite formate, astfel organizate încât accesulla ele să fie foarte rapid;
 dezvoltarea resurselor de informare puse la dispoziţia utilizatorilor prin realizarea, în viitorul apropiat, a accesului acestora labaza de date, respectiv catalogul electronic al colecţiilor, precum şi accesul prin intermediul Internet-ului la bazele de datenaţionale şi internaţionale;
 colectarea informaţiilor cu caracter local, a materialelor referitoare la istoria comunităţii şi punerea lor la dispoziţia solicitanţilor ;
 dezvoltarea unei game de servicii adecvate utilizatorilor, care să rezolve nevoile de informare ale acestora, atât prin utilizareaTehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, cât şi prin sporirea asistenţei de specialitate oferită acestora în procesul de regăsire ainformaţiilor;
 asigurarea unei folosiri raţionale a resurselor şi fondurilor financiare ale bibliotecii, indiferent de provenienţa lor (bugetare,extrabugetare sau sponsorizări), printr-o administrare eficientă, în condiţii de maximă legalitate; o dotare adecvată cu mijloacemateriale şi cu personal cu pregătire profesională de specialitate, la nivelul standardelor actuale.

Pentru stabilirea obiectivelor generale ale activităţii s-a făcut o analiză a mediului în care îşi desfăşoară activitatea biblioteca  şi s-au identificat aspecte de care s-a ţinut cont în stabilirea direcţiilor principale deacţiune:

I. Obiective generale:
Creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură, de informare:
Acţiuni şi rezultate:
● Extinderea accesului direct la colecţiile Bibliotecii prin amenajarea noilor spaţii cu acces liber la raft;
● Dotarea bibliotecii cudocumente, tehnologie şi ambient corespunzătoare pentru lectură şi informare.
Consolidarea poziţiei de centru cultural şi educativ:
● Furnizarea unor programe culturale şi educative;
● Desfăşurarea unor programe punctuale de promovare şi stimulare a lecturii;
● Extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecădrept formă de promovare intensivă a imaginii Bibliotecii în şcoli.
Extinderea accesului locuitorilor localitatii la serviciile Bibliotecii prinutilizarea Internetului:
●Construirea propriei pagini web în bibliotecă;
● Realizarea unui program concret de dotare cu calculatoare şi acces la Internet;
● Extinderea practicii de rezervare a publicaţiilor prin intermediul telefonului sau al poşteielectronice (e-mail), pentru reducerea timpului de aşteptare.
Dezvoltarea colecţiilor de documente care nu fac obiectul depozitului legal, înmod deosebit al celor electronice:
● Evidenţierea valorii informaţionale a documentelor şi promovarea parteneriatului cuspecialişti din toate domeniile cunoaşterii, în scopul optimizării politicilor de achiziţii şi alasigurării resurselor financiare;
● Informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor resurselor informaţionale puse ladispoziţia lor şi evaluarea gradului de utilizare a resurselor.
Optimizarea accesului la colecţiile şi serviciile de bibliotecă:
● Generalizarea catalogării informatizate uniforme a documentelor conform standardelorinternaţionale în vigoare;
Utilizarea tehnologiei moderne în evidenţa şi gestionarea documentelor:
● Respectarea normelor şi a standardelor de depozitare a documentelor;
● Stabilirea unei metodologii de selecţie a colecţiilor;
● Utilizarea tehnologiilor moderne privind evidenţa, localizarea şi circulaţia documentelor.
Realizarea unui program de digitizare a documentelor:
● Dezvoltarea unei colaborări la nivel naţional, pentru stabilirea strategiei de prelucrare şiarhivare a documentelor cu acces online;
● Realizarea unei evidenţe a documentelor digitizate existente în biblioteca;
● Alcătuirea metodologiilor de digitizare a documentelor de bibliotecă;
8. Alinierea competenţelor profesionale la performanţele cerute de actualastrategie de dezvoltare a bibliotecilor:
● Dezvoltarea formelor de pregătire biblioteconomică şi formarea abilităţilor pentru integrareanoilor tehnologii informaţionale în procesarea şi regăsirea documentelor;
● Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului în scopul actualizăriicunoştinţelor privind evoluţia şi schimbările intervenite în organizaţiile bibliotecare şisistemele de bibliotecă;

II. Obiective specifice:
● Creşteri ale principalilor indicatori în sectorul relaţiilor cu publicul (indicatori de frecvenţă,de lectură, de circulaţie a colecţiei).
● Amenajarea, dezvoltarea şi organizarea activităţilor în vederea deschiderii unei filialea bibliotecii in satul Radeni;
● Întărirea relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi cele nonguvernamentale;
● Protejarea, conservarea şi securizarea corespunzătoare a colecţiilor, a spaţiilor de lectură şide împrumut;
● Constituirea unei baze de date complet automatizate prin introducerea, în sistem automatizata întregului fond de carte, precum şi descrierile analitice existente însistem clasic;
● Adecvarea programului cu program pentru public în funcţie de frecvenţa zilnică, destructura anului şcolar, de necesităţile de informare ale utilizatorilor;
● Promovarea Bibliotecii si a colecţiilor de documente şi a serviciilor oferite prinorganizarea de activităţi culturale cu scop educativ şi recreativ şi încheierea de noiparteneriate educaţionale pe plan local;
● Rezolvarea într-un mod cât mai exact, eficient şi politicos a cererilor de asistenţă şi deinformare ale utilizatorilor, indiferent dacă aceste cereri sunt adresate personal, prin telefon sau e-mail;
● Acordarea de asistenţă utilizatorilor pentru clarificarea nevoilor de informare, identificareasurselor unde pot fi găsite informaţiile dorite, direcţionarea şi facilitarea accesului ladocumentele şi resursele care vin în întâmpinarea nevoii lor de informare;
● Selectarea şi organizarea surselor de informare, precum şiidentificarea şi propunerea spre achiziţie de noi documente, astfel încât acestea să vină înîntâmpinarea nevoilor curente şi viitoare ale utilizatorilor săi actuali sau potenţiali;orientarea şi spre documente de referinţă în format electronic;
● Îmbogăţirea colecţiilor Bibliotecii în concordanţă cu cerinţele utilizatorilor şi posibilităţile bugetare ale instituţiei;
● Pentru menţinerea caracterului actual şi a posibilităţilor de utilizare a colecţiilor bibliotecii,vor fi eliminate din colecţii şi scăzute din evidenţe, documentele uzate fizic şi moral, celepierdute şi achitate de cititori, precum şi eventualele documente pierdute şi înlocuite decititori;
● Scurtarea timpului de punere la dispoziţia utilizatorului a documentelor nou intrate;
● Alcătuirea, introducerea şi tezaurizarea informaţiilor bibliografice pentru lucrărilemonografice curente şi seriale;
● Optimizarea accesului la informaţii prin exploatarea corectă a programului, atât în editare,cât şi în verificarea înregistrărilor;
● Obţinerea unei calităţi superioare în procesul indexării documentelor pentru satisfacereacerinţelor tot mai complexe formulate de utilizatori;
● Actualizarea şi dezvoltarea metodologiilor de lucru cu soluţii eficiente la noile probleme ceapar în procesul de catalogare şi indexare;
● Îmbunătăţirea timpului mediu de prelucrare a documentelor;
● Determinarea posibilităţilor de dezvoltare a pieţei:
- prin extindere, identificarea şi câştigarea unor noi categorii de utilizatori;
- prin aprofundare şi diferenţiere, respectiv dezvoltarea de servicii şi produse noi;
● Dezvoltarea şi extinderea tehnologiilor informatice în concordanţă cu tendinţele şi evoluţiadomeniului la nivel mondial şi în relaţie directă cu cerinţele infodocumentare aleuitlizatorilor;

III. Direcţii de acţiune:
1.Servicii pentru utilizatori.

a. Servicii de informare generală
● Oferirea de servicii de informare generală prin intermediul bibliotecarului.
Termen: permanent
b. Acces şi facilităţi
● Asigurarea accesului la Internet, la programe de aplicaţii (procesoare de text şi pentru foi decalcul) şi la baze de date, la servicii de consultare şi furnizare de documente electronice; asigurareaposibilităţii de editare şi de prelucrare a documentelor; asigurarea asistenţei de specialitatepentru căutare în Internet şi în baze de date; oferirea de servicii de transfer de date pentru informaţiile selectate dinbaze de date proprii sau Internet, în limita dreptului de autor; efectuarea de servicii detipărire la imprimantă, la cerere, în limita timpului şi resurselor disponibile; culegerea deinformaţii şi fişiere de diverse tipuri de pe Internet pe tema cerută şi furnizarea lor în formaaleasă, în termenul convenit; iniţierea utilizatorilor în folosirea calculatorului şi adocumentelor electronice, în utilizarea bazelor de date, în căutarea pe Internet şi pentrutehnoredactare;
Termen: permanent
● Asigurarea înregistrării de noi utilizatori, în baza de date automatizată a bibliotecii.
Termen: permanent
● Acordarea de referinţe tuturor utilizatorilor sau potenţialilor utilizatori ai Bibliotecii prin email,telefon sau în persoană, urmărindu-sesatisfacerea unui număr cât mai mare de solicitări de informare;
Termen: permanent
● Îndrumarea şi orientarea permanentă a utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare şiasigurarea accesului liber la informaţie;
Termen: permanent
● Promovarea serviciilor oferite prin actualizarea pliantelor de prezentare,precum şi realizarea unui pliant pentru abonamentele contractate la publicaţiile periodicepentru anul 2018;
● Realizarea de descrieri analitice noi pentru subiectele solicitate frecvent de către utilizatori şicompletarea unor înregistrări cu descriptori, atunci când acest lucru se impune;
Termen: permanent
● Onorarea cererilor de documente pentru studiul în sala de lectură; înregistrarea lor în fişade circulaţie a utilizatorilor; scăderea lor când se întorc din circulaţie şi intercalarea la raft adocumentelor studiate;
Termen: permanent
● Organizarea de microexpoziţii pentru promovarea colecţiilor şi marcarea aniversărilor saucomemorărilor unor personalităţi;
Termen: permanent
● Întocmirea unui calendar al aniversărilor culturale pentru anul 2018
Termen: permanent
● Verificarea în baza de date a situaţiei absolvenţilor de învăţământ, utilizatori aiserviciilor de bibliotecă, pentru depistarea restanţelor şi, în cazul lipsei unor datorii către Bibliotecă;
Termen: permanent
● Încasarea contravalorii penalizărilor, a corespondenţei precum şi a documentelor pierdute;
Termen: permanent
● Optimizarea serviciului „Rezervări” prin gestionarea cererilor primite şi a documentelorrezervate precum şi înştiinţarea solicitanţilor;
Termen: permanent
c. Servicii informaţionale şi de referinţă
● Rezolvarea cererilor de informare şi a tranzacţiilor de referinţă curente, atât ale utilizatorilordin cadrul Bibliotecii, cât şi ale celor care accesează de la distanţă serviciile acesteia, instruirea cititorilor în utilizarearesurselor bibliotecii; promovarea bibliotecii şi a serviciilor oferite de aceasta prin materialespecifice (afişe, pliante), precum şi prin activităţi de prezentare a serviciilor grupurilor de vizitatori ai Bibliotecii.
Termen: pe tot parcursul anului
● Completarea bazei de date cu înregistrări de articole de interes pentru utilizatorii bibliotecii,din publicaţii economice, juridice, culturale etc;
Termen: pe tot parcursul anului
● Cercetarea mediului electronic pentru exploatarea resurselor accesibile în Internet,
selectarea, evaluarea, adnotarea informaţiilor şi punerea lor la dispoziţia utilizatorilor încadrul bazei de date;
Termen: pe tot parcursul anului
● Identificarea nevoilor de informare comunitară ale cetăţenilor şi a resurselor de informarecare pot răspunde acestor necesităţi; colectarea de materiale specifice, în concordanţă cunevoile de informare, dar şi cu capacitatea de strângere/prelucrare; direcţionarea utilizatorilor către materialele şi instituţiile deinteres comunitar; colaborarea cu instituţiile în scopul întreţinerii şiactualizării panourilor destinate informării comunitare;
Termen: permanent
● Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, aindicilor CZU şi a celorlalte elemente de identificare a resurselor, atât pentru titlurile noi demnografii şi seriale achiziţionate, cât şi pentru cele rămase neprelucrate,achiziţionate în anul 2016;
Termen de realizare: permanent
d. Difuzarea culturală.
● Popularizarea colecţiilor de documente prin realizarea de microexpoziţii săptămânale pediverse teme - noutăţi, evenimente, aniversări;
Termen: permanent
● Promovarea Bibliotecii şi a serviciilor oferite prin organizarea săptămânală a vizitelor deprezentare;
Termen: permanent
● Organizarea de evenimente cu caracter socio-cultural;
Termen: permanent

2. Colecţii
● Continuarea verificării colecţiilor pentru identificarea documentelor care necesită operaţiuni de recondiţionare;
Termen: permanent
● Menţinerea caracterului actual al colecţiei prin selecţia pentru propunerea spre eliminare adocumentelor uzate fizic şi moral urmându-se procedurile specifice acestui proces;
Termen: permanent
● Gestionarea utilizatorilor restanţieri, respectiv selectarea acestora, întocmirea de tabele cudatele de identificare, titlurile şi numerele de inventar ale documentelor împrumutate depeste 6 (şase) luni;
Termen: permanent
● Consultarea propunerilor de achiziţie provenite de la utilizatori şi bibliotecari în scopulachiziţionării documentelor solicitate;
Termen de realizare: săptămânal
● Participarea la manifestări culturale locale în scopul depistării de noi surse de informare, achiziţii şi a stabilirii de contactenecesare creşterii eficienţei activităţii de completare a colecţiilor;
Termen de realizare: permanent
● Înregistrarea datelor de evidenţă primară şi individuală pentru documentele achiziţionate pe parcursul anului 2018, în sistem clasic şi informatizat;
Termen de realizare: lunar
● Scăderea din evidenţa primară şi individuală a datelor înscrise în borderourile cu cărţipierdute şi achitate de cititori, sau a celor uzate fizic atât în sistem clasic cât şi informatizat;
Termen de realizare: anul în curs

b. Proiecte. Programe. Marketing de bibliotecă.
● Crearea unui sistem eficient şi permanent de monitorizare şi analiză a consumatorilor deinformaţie culturală (prin realizarea anchetelor, sondajelor) şi analiza relaţiei bibliotecă-utilizator;
● Determinarea posibilităţilor de dezvoltare a pieţei, fie prin extindere (câştigarea unor noicategorii de utilizatori), fie prin aprofundare şi diferenţiere (realizând servicii si produse noi,care să atragă un numar cât mai mare de utilizatori);
● Campanie de conştientizare a rolului Bibliotecii ca principală sursă de informare a
comunitătii, determinând nevoile şi dorinţele informaţionale ale pieţei cultural -educaţionale locale.
● Contribuţie la promovarea imaginii Bibliotecii prin:
- popularizarea tehnologiei informaţiilor accesibile pentru public (wireless, baze de date,servicii contra cost de imprimare a documentelor etc.);
- atragerea utilizatorilor şi non-utilizatorilor spre fondurile neconsultate, prin folosireade materiale promoţionale;
- identificarea grupurilor ţintă, pentru o gestionare mai bună a obiectivelor urmărite.
● Sporirea încrederii autorităţilor locale în capacitatea bibliotecilor de a juca un rol activ înmediul cultural, prin implicarea în proiecte si programe în interesul comunităţii.

Modernizarea bazei materiale :
Pentru buna desfăşurare a activităţilor Bibliotecii sunt propuse următoarele investiţii:
○ extinderea sistemelor antiefracţie, antiincendiu;
○ aparat foto digital şi cameră video;
○ echipamente de sonorizare şi amplificare;
○ punerea la dispoziţie, a unei imprimante multifuncţionalepentru imprimarea materialelorsolicitate de către utilizatori precum şi pentru scanarea de materiale din aria moşteniriiculturale locale;
○ punerea la dispoziţie a unui calculatorperformant destinat publicului pentru consultareadocumentelor de referinţă în format electronic;


Calendarul principalelor evenimente culturale din 2018
14 - 16 ianuarie Omagiu lui Mihai Eminescu
24 ianuarie «Mica Unire»
1 Martie Ziua Mărţişorului
2 Martie Ion Creangă şi copiii
30 martie – 3 aprilie Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
23 – 27 aprilie Săptămâna bibliotecarului;
4 – 9 mai Zilele Europei
1 - 7 iunie Săptămâna manifestărilor «Zilele Cărţii pentru copii»
15 iunie Eminescu – 120 de ani de la moarte
1 – 30 iunie «Unde eşti copilărie?»
1 - 20 decembrie Carnavalul Sărbătorilor de Iarnă

x

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu