Translate

aprilie 03, 2013

Atributii si activitati specifice

- Ca instituţie publică, parte integrantă din sistemul informaţional naţional, Biblioteca Comunală Păstrăveni îndeplineşte, corespunzător resurselor alocate şi cerințelor comunităţii locale, următoarele atribuţii:
a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă şi conservă colecții de cărţți, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere;
b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sala de lectură, de documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin împrumut pentru adulţi şi copii;
c) achizţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi informatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;
d) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de date, prin împrumutul interbibliotecar;
e) iniţiază, organizează sau colaborează la derularea unor proiecte, programe şi activităţi de diversificare, modernizare şi informatizare a serviciilor de bibliotecă (în funcţie de alocaţiile bugetare), de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale locale, judeţene şi naţionale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă.
- Pentru indeplinirea atribuțiilor și competentelor ce îi revin, potrivit nivelului de organizare, potențialului de dezvoltare a serviciilor specifice, cerințelor utilizatorilor activi și virtuali, precum și in baza programelor de dezvoltare a localității, Biblioteca Comunală Păstrăveni realizează următoarele activități:
a) colecționează documentele necesare organizării în condiții optime a activității de informare, documentare și lectură, la nivelul comunitații locale, realizând completarea curentă și retrospectivă a colectților prin achiziții, transfer, donații, schimb interbibliotecar și prin alte surse legale;
b) realizează evidența globală și individuală a documentelor, în sistem tradițional și informatizat (în funcție de stadiul de informatizare propriu), cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unități de înregistrare;
c) efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor în sistem informatizat, cu respectarea normelor standard de catalogare, clasificare şi indexare;
d) efectuează operaţiuni de împrumut al documentelor pentru studiu, informare şi lectură la domiciliu sau în sala de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor şi a normelor de evidenţă a activităţii zilnice;
e) completează, organizează, prelucrează şi conservă bunurile culturale de patrimoniu cultural naţional, constituite în colecţii speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare (în măsura în care deţine asemenea bunuri);
f) efectuează activitatea de igienizare a spaţiilor bibliotecare şi de asigurare a condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi a condiţiilor de utilizare a patrimoniului;
g) intreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condiţiile legii;
h) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic;
i) organizează activitatea de formare şi informare a utilizatorilor, prin promovarea colecţiilor, a serviciilor şi prin realizarea unor acţiuni de animaţie culturală şşi de comunicare a colecţiilor;
j) organizează acțiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare a utilizatorilor activi şi potenţiali, de promovare a serviciilor de bibliotecă şi participă la proiecte, programe şi forme de cooperare bibliotecară;
k) iniţiază, susţine şi derulează proiecte, programe şi alte activităţi specifice pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, în interesul comunităţii locale, şi susţine formarea continuă a personalului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu