Translate

aprilie 30, 2013

Evidenta colectiilor

-Colecţiile Bibliotecii Comunale Păstrăveni se constituie şi se dezvoltă prin transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate şi sponsorizări, precum şi prin achiziţionarea unor servicii culturale de bibliotecă, respectiv achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din producţia editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii.
- Evidenţa documentelor din colecţiile proprii se face în sistem tradiţional şi informatizat, conform normelor biblioteconomice obligatorii pentru toate bibliotecile publice şi în funcție de gradul de informatizare specific.
- Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe formulare tipizate, astfel:
a) evidenţa globală - prin Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau ieşire, iar anual se face şi calcularea existentului;
b) evidenţa individuală - prin Registrul de Inventar (R.I), cu numerotare de la 1 la infinit, în care se înregistrează fiecare document de bibliotecă;
c) evidenţa preliminară pentru publicații seriale - pe fişe tipizate, până la constituirea lor în unităţi de evidenţă;
d) evidenţa analitică pe fişe însoţite de imagini foto - pentru bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil;

aprilie 03, 2013

Atributii si activitati specifice

- Ca instituţie publică, parte integrantă din sistemul informaţional naţional, Biblioteca Comunală Păstrăveni îndeplineşte, corespunzător resurselor alocate şi cerințelor comunităţii locale, următoarele atribuţii:
a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă şi conservă colecții de cărţți, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere;
b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sala de lectură, de documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin împrumut pentru adulţi şi copii;
c) achizţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi informatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;
d) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de date, prin împrumutul interbibliotecar;
e) iniţiază, organizează sau colaborează la derularea unor proiecte, programe şi activităţi de diversificare, modernizare şi informatizare a serviciilor de bibliotecă (în funcţie de alocaţiile bugetare), de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale locale, judeţene şi naţionale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă.
- Pentru indeplinirea atribuțiilor și competentelor ce îi revin, potrivit nivelului de organizare, potențialului de dezvoltare a serviciilor specifice, cerințelor utilizatorilor activi și virtuali, precum și in baza programelor de dezvoltare a localității, Biblioteca Comunală Păstrăveni realizează următoarele activități:
a) colecționează documentele necesare organizării în condiții optime a activității de informare, documentare și lectură, la nivelul comunitații locale, realizând completarea curentă și retrospectivă a colectților prin achiziții, transfer, donații, schimb interbibliotecar și prin alte surse legale;
b) realizează evidența globală și individuală a documentelor, în sistem tradițional și informatizat (în funcție de stadiul de informatizare propriu), cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unități de înregistrare;
c) efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor în sistem informatizat, cu respectarea normelor standard de catalogare, clasificare şi indexare;
d) efectuează operaţiuni de împrumut al documentelor pentru studiu, informare şi lectură la domiciliu sau în sala de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor şi a normelor de evidenţă a activităţii zilnice;
e) completează, organizează, prelucrează şi conservă bunurile culturale de patrimoniu cultural naţional, constituite în colecţii speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare (în măsura în care deţine asemenea bunuri);
f) efectuează activitatea de igienizare a spaţiilor bibliotecare şi de asigurare a condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi a condiţiilor de utilizare a patrimoniului;
g) intreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condiţiile legii;
h) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic;
i) organizează activitatea de formare şi informare a utilizatorilor, prin promovarea colecţiilor, a serviciilor şi prin realizarea unor acţiuni de animaţie culturală şşi de comunicare a colecţiilor;
j) organizează acțiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare a utilizatorilor activi şi potenţiali, de promovare a serviciilor de bibliotecă şi participă la proiecte, programe şi forme de cooperare bibliotecară;
k) iniţiază, susţine şi derulează proiecte, programe şi alte activităţi specifice pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, în interesul comunităţii locale, şi susţine formarea continuă a personalului.

martie 22, 2013

Regulament de organizare si functionare

R E G U L A M E N T
de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Comunale Păstrăveni

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.- (1) Denumirea instituţiei este Biblioteca Comunală Păstrăveni.
(2) Biblioteca Comunală Păstrăveni este bibliotecă de drept public, înfiinţată şi organizată de şi în subordinea Consiliului Local al Comunei Păstrăveni şi funcţionează potrivit prezentului regulament şi legislaţiei în vigoare (Legea nr. 334 din 31 mai 2002 *** republicată, şi publicată în Monitorul Oficial nr 132 din 11 februarie 2005).
Art.2.-(1) Biblioteca Comunală Păstrăveni este organizată ca instituţie publică fără personalitate juridică, fiind finanţată integral din bugetul local.
(2) Biblioteca Comunală Păstrăveni poate fi finanţată şi din alte surse, în condiţiile legii, respectiv de alte persoane juridice de drept public sau de drept privat, de persoane fizice ori prin donaţii, sponsorizări sau din alte surse legale.
Art.3.- (1)Biblioteca Comunală Păstrăveni este bibliotecă publică cu profil enciclopedic, pusă în slujba comunităţii din Comuna Păstrăveni şi permite accesul gratuit la colecţii, baze de date şi surse proprii de informaţii.
(2) Biblioteca Comunală Păstrăveni asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statutul social ori economic, de vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică.
Art.4.- Biblioteca Comunală Păstrăveni are sediul în Comuna Păstrăveni, şi administrează/utilizează un patrimoniu distinct, care face parte din domeniul public local.

Capitolul II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5.- (1) Biblioteca Comunală Păstrăveni funcţionează ca instituţie publică specializată, ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, a publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice sau prin parteneriat public-privat.
(2) Biblioteca Comunală Păstrăveni constituie, organizează şi dezvoltă colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi şi alte documente grafice şi audiovizuale, precum şi de alte materiale purtătoare de informaţii.
(3) Activitatea Bibliotecii Comunale Păstrăveni se structurează şi se dimensionează raportat la populaţia şi necesităţile comunităţii locale, dezvoltarea sa fiind finanţată din bugetul local şi din alte surse, potrivit legislaţiei în vigoare.
(4) Biblioteca Comunală Păstrăveni organizează activitatea de lectură publică şi oferă servicii de documentare şi informare comunitară, accesul la colecţiile şi la bazele de date proprii fiind gratuit.

Capitolul III
ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE

Art.6.- Ca instituţie publică, parte integrantă din sistemul informaţional naţional, Biblioteca Comunală Păstrăveni îndeplineşte, corespunzător resurselor alocate şi cerinţelor comunităţii locale, următoarele atribuţii:
a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă şi conservă colecţii de cărţi, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere;
b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sala de lectură, de documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin împrumut pentru adulţi şi copii;
c) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi informatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;
d) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de date, prin împrumutul interbibliotecar;
e) iniţiază, organizează sau colaborează la derularea unor proiecte, programe şi activităţi de diversificare, modernizare şi informatizare a serviciilor de bibliotecă (în funcţie de alocaţiile bugetare), de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale locale, judeţene şi naţionale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă.
Art.7.- Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin, potrivit nivelului de organizare, potenţialului de dezvoltare a serviciilor specifice, cerinţelor utilizatorilor activi şi virtuali, precum şi în baza programelor de dezvoltare a localităţii, Biblioteca Comunală Păstrăveni realizează următoarele activităţi:
a) colecţionează documentele necesare organizării în condiţii optime a activităţii de informare, documentare şi lectură, la nivelul comunitaţii locale, realizând completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, transfer, donaţii, schimb interbibliotecar şi prin alte surse legale;
b) realizează evidenţa globală şi individuală a documentelor, în sistem tradiţional şi informatizat (în funcţie de stadiul de informatizare propriu), cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de înregistrare;
c) efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor în sistem informatizat, cu respectarea normelor standard de catalogare, clasificare şi indexare;
d) efectuează operaţiuni de împrumut al documentelor pentru studiu, informare şi lectură la domiciliu sau în sala de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor şi a normelor de evidenţă a activităţii zilnice;
e) completează, organizează, prelucrează şi conservă bunurile culturale de patrimoniu cultural naţional, constituite în colecţii speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare (în măsura în care deţine asemenea bunuri);
f) efectuează activitatea de igienizare a spaţiilor bibliotecare şi de asigurare a condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi a condiţiilor de utilizare a patrimoniului;
g) întreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condiţiile legii;
h) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic;
i) organizează activitatea de formare şi informare a utilizatorilor, prin promovarea colecţiilor, a serviciilor şi prin realizarea unor acţiuni de animaţie culturală şi de comunicare a colecţiilor;
j) organizează acţiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare a utilizatorilor activi şi potenţiali, de promovare a serviciilor de bibliotecă şi participă la proiecte, programe şi forme de cooperare bibliotecară;
k) iniţiază, susţine şi derulează proiecte, programe şi alte activităţi specifice pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, în interesul comunităţii locale, şi susţine formarea continuă a personalului.

Capitolul IV
Colecţiile bibliotecii

A . Structura colecţiilor

Art.8.- Colecţiile Bibliotecii Comunale Păstrăveni sunt formate din: cărti, publicaţii seriale, manuscrise, microformate, documente cartografice, documente de muzică tipărită, documente audiovizuale, documente grafice, documente electronice, documente fotografice, documente arhivistice şi alte categorii de documente, constituite în colecţii sau provenite din donaţii.
Art.9.-Biblioteca deţine colecţii de documente care au statut de bunuri culturale comune şi se constituie, în funcţie de accesul utilizatorilor şi de tipul de documente, în colecţii destinate împrumutului la domiciliu şi colecţii destinate consultării în sala de lectură, de informare şi documentare.
Art.10.- Documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe şi au regim de obiecte de inventar.
Art.11.- (1) În funcţie de vechimea, raritatea, unicitatea, provenienţa şi valoarea culturală, unele dintre documentele aflate în colecţiile bibliotecii aparţin, în condiţiile legii, patrimoniului cultural naţional mobil.
(2) Bunurile care aparţin patrimoniului cultural naţional mobil sunt mijloace fixe şi sunt destinate conservării şi valorificării prin studii şi cercetări, consultarea lor făcându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.

B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor

Art.12.- (1) Colecţiile Bibliotecii Comunale Păstrăveni se constituie şi se dezvoltă prin transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate şi sponsorizări, precum şi prin achiziţionarea unor servicii culturale de bibliotecă, respectiv achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din producţia editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii.
(2) Colecţiile bibliotecii trebuie să asigure cel puţin un document specific pe cap de locuitor.
Art.13.- Evidenţa documentelor din colecţiile proprii se face în sistem tradiţional şi informatizat, conform normelor biblioteconomice obligatorii pentru toate bibliotecile publice şi în funcţie de gradul de informatizare specific.
Art.14.- (1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenta bibliotecii se face numai pe baza unui act insoţitor: factura şi specificaţie, proces-verbal de donaţie, chitanţă, nota de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de casare, act de imputaţie, chitanţă de achitare etc.
(2) Pentru documentele primite fără act însoţitor de provenienţă este obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă.
Art.15.-(1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe formulare tipizate, astfel:
a) evidenţa globală - prin Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau ieşire, iar anual se face şi calcularea existentului;
b) evidenţa individuală - prin Registrul de Inventar (R.I), cu numerotare de la 1 la infinit, în care se înregistrează fiecare document de bibliotecă;
c) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale - pe fişe tipizate, până la constituirea lor în unităţi de evidenţă;
d) evidenţa analitică pe fişe însoţite de imagini foto - pentru bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil;
(2) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări decât în cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror numere se înscriu la rubrica “observaţii/menţiuni”.
Art.16.- (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila acesteia, care se aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul textului; pe pagina 17 din interior; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate.
(2) Numărul de Registru Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecărui document de bibliotecă şi se înscrie pe acesta, în vecinătatea ştampilei, direct sau prin aplicarea unei etichete.
Art.17. -(1) Biblioteca Comunală Păstrăveni este obligată să-şi dezvolte continuu colecţiile de documente, prin achiziţionarea periodică de titluri din producţia editorială curentă, ca şi prin completarea retrospectivă, pentru a asigura o rată optimă de înnoire a colecţiilor de 10-25 ani.
(2) Rata de înnoire a colecţiilor este reprezentată de raportul dintre totalul documentelor existente în colecţiile bibliotecii şi totalul documentelor achiziţionate de aceasta.
(3) Creşterea anuală a colecţiilor trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1000 de locuitori, prin raportarea la populaţia comunităţii locale.

C. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor

Art.18.- (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente, Biblioteca Comunală Păstrăveni are obligaţia ca, în continuarea operaţiunilor de evidenţă, să realizeze şi activităţile specifice de prelucrare curentă a documentelor intrate sau aflate în colecţiile proprii, prin efectuarea operaţiunilor specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim tradiţional sau informatizat.
(2) Fiecare stoc de publicaţii sau alte documente trebuie prelucrat şi pus la dispoziţia utilizatorilor în maxim 30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în bibliotecă.
(3) Documentele pot fi puse la dispozitia utilizatorilor numai după prelucrarea lor biblioteconomică integrală şi, după caz, după transferarea lor în gestiunea compartimentelor de relaţii cu publicul.

D. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor

Art.19. - (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate împrumutului la domiciliu se păstrează în compartimente, respectiv pentru copii şi pentru adulţi, care ordonează documentele potrivit cotei sistematico-alfabetice şi/sau tematice şi în care documentele se comunică în proporţie de 70-100% în sistem de acces liber la raft.
(2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în exclusivitate consultării în sala de lectură se păstrează în depozit sau într-o încăpere specială, în care, de regulă, documentele sunt conservate şi ordonate potrivit tipului de suport material sau tematicii.
Art.20. - Documentele bibliotecii se constituie într-o singură gestiune, dar ele se pot constitui şi în gestiuni la nivelul compartimentelor în care acestea sunt organizate şi utilizate în relaţia cu utilizatorii.
Art.21. - (1) Bibliotecarul nu este obligat să constituie garanţii gestionare, dar răspunde material pentru lipsurile din inventar, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Bibliotecarul care are în responsabilitate colecţii cu acces liber la raft ori sunt destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori unor cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.
(3) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii care nu implică o răspundere personală, autoritaţile publice locale pot dispune scoaterea din evidenţă a documentelor distruse, în baza unui proces-verbal de constatare.
Art.22. -(1) Documentele din categoria bunurilor culturale comune uzate fizic sau moral, pot fi eliminate din colecţiile bibliotecii, în condiţiile legii, la minimum 6 luni de la achiziţie, după verificarea stării acestora de către comisia locală de avizare a propunerilor de casare.
(2) Publicaţiile seriale din categoria bunurilor culturale comune se pot elimina din colecţiile bibliotecii, dacă nu mai pot fi utilizate în servirea intereselor de informare a utilizatorilor, după minimum 2 ani de la primirea lor în bibliotecă.
(3) Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea autorităţilor publice locale, la propunerea comisiei locale de avizare a propunerilor de casare.

Art.23. – Colecţiile de documente din bibliotecă se verifică prin inventarieri periodice, o data la 8 ani (potrivit art. 40, alin. 8, lit. c din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare).
Art.24. - (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de elemente ale bibliotecii se fac, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin dispoziţia scrisă a primarului comunei.
(2) În dispoziţie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei, termenele calendaristice pentru desfăşurarea inventarierii.
(3) Responsabilul şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă, iar la încheierea inventarierii, aduc la cunoştinţa bibliotecarului responsabil, în scris, rezultatele acţiunii de inventariere, cu precizarea:
a) actelor de gestiune utilizate şi a situaţiei cantitative şi valorice a fondului inventariat, pe categorii de documente, asa cum a fost declarată şi consemnată la începerea verificării gestionare;
b) rezultatelor verificării: existentul constatat, numeric şi valoric, pe categorii de documente, precum şi a situaţiei documentelor, eventual nerestituite de utilizatori, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe borderouri.
(4) Primarul comunei stabileşte, în funcţie de rezultatele acţiunii de inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de recuperare a eventualelor lipsuri.
Art.25. - (1) Documentele care au statut de bunuri culturale comune, lipsa din gestiune, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice sau prin achitarea valorii lor de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.
(2) Documentele care au statut de bunuri culturale de patrimoniu cultural național mobil, lipsă din gestiune, se recuperează cu prioritate fizic sau, dacă acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric, conform legislației în vigoare.
Art.26. - Verificarea integrală a fondului de documente din bibliotecă se realizează prin inventare de predare- primire, în condiţiile schimbării în totalitate sau în majoritate a membrilor echipei gestionare.
Art.27. - (1) Predarea-primirea gestiunii se face, în baza deciziei autorităţii publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi, respectiv, după caz, ale articolelor 25 si 26 din prezentul regulament.
(2) Predarea-primirea gestiunii se face prin confruntarea fondului de documente cu registrele de inventar, actele de intrare-ieţire în şi din gestiune, registrul de mişcare a fondurilor şi, după caz, cu fişele-contract ale utilizatorilor şi cu fişele de evidenţă preliminară a publicaţiilor seriale neconstituite în volume de bibliotecă
(3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte în trei exemplare (unul pentru partea care predă, al doilea pentru partea care primeşte, iar al treilea pentru contabilitatea autorităților publice locale), care cuprind:
a) specificarea actelor de gestiune utilizate şi menţionarea existentului, numeric şi valoric, pe categorii de documente, consemnat la începerea verificării gestionare;
b) rezultatele verificării: existentul constatat, numeric şi valoric, pe categorii de documente, precum şi situaţia documentelor eventual nerestituite, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe borderouri;
c) conducerea bibliotecii stabileşte modalităţile de finalizare a acţiunii de predare-primire şi de recuperare a eventualelor lipsuri.

Capitolul V
Personalul bibliotecii

Art.28. - (1) Personalul Bibliotecii Comunale Păstrăveni este reprezentat de către bibliotecarul responsabil de bibliotecă.
(2) Statul de funcţii şi organigrama bibliotecii se aprobă de către Consiliul Local.
Art.29. - Atribuţiile şi compeţentele bibliotecarului responsabil de bibliotecă se stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programului de activitate şi sarcinilor de serviciu stabilite de către autorităţile publice locale, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
Art.30. - Autorităţile publice locale au obligatia să asigure formarea profesională iniţială şi continuă a bibliotecarului responsabil de bibliotecă, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin bugetele anuale.
Art.31. - (1) Bibliotecarul responsabil de bibliotecă beneficiază de drepturile salariale stabilite prin reglementările legale în vigoare.
(2) Daca bibliotecarul responsabil de bibliotecă are o vechime neîntreruptă de 10 ani în oricare dintre bibliotecile de drept public, atunci acesta beneficiază de un spor de fidelitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.
(3) Bibliotecarul responsabil de bibliotecă beneficiază, pentru suprasolicitare neuropsihica, de un spor de 5% din salariul de baza, care face parte din acesta, pentru fiecare treapta/gradaţie profesională deţinută.

Capitolul VI
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

A. Înscrierea cititorilor

Art.32. – (1) Oricine are dreptul de a fi utilizator al Bibliotecii Comunale Păstrăveni, indiferent de vârstă, ocupaţie, naţionalitate, cetăţenie, stare fizică sau socială, convingeri politice şi religioase;
(2) La înscriere, fiecare utilizator completează şi semnează ”Fişa de contract împrumut”, valabilă o perioadă de trei ani, prin vizarea ei anuală; eliberarea şi vizarea anuală a fişei contract de împrumut se face obligatoriu pe baza legitimaţiei de identitate (buletin sau carte de identitate);
(3) Înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza cărţii de identitate a unuia dintre părinţi sau tutori, cărora le revine răspunderea morală şi materială ca semnatari ai contractului de utilizatori principali;
(4) Cititorul are obligaţia să anunţe imediat schimbarea cărţii de identitate, a datelor personale, a adresei şi a locului de muncă;
(5) Pe fişa titularului nu au voie să împrumute alte persoane;
(6) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a fişei contract de împrumut.

B. Împrumutul documentelor de bibliotecă

Art.34. (1) Împrumutul la domiciliu se face în sistem informatizat, cu semnarea obligatorie a fişei contract de împrumut, doar pentru persoanele cu domiciliu stabil în comuna Păstrăveni; pentru utilizatorii cu domiciliu flotant sau fără domiciliu în localitate, consultarea fondului de publicaţii se poate face doar la sala de lectură;
(2) Pentru utilizatorii care din motive întemeiate nu se pot deplasa la sediul instituţiei (persoane cu dizabilităţi, etc.), împumutul se poate realiza prin deplasarea bibliotecarului la domiciliul persoanei respective;
(3) În momentul primirii publicaţiilor solicitate, cititorii sunt obligaţi să verifice cu atenţie starea publicaţiilor pe care le împrumută şi să semnaleze bibliotecarului toate deficienţele (sublinieri, pete, foi lipsă, coperte deteriorate etc.) pe care le constată;
(4) Se împrumută maximum 5 cărţi o dată (excepţie fac persoanele vârstnice şi cele dezavantajate, care pot împrumuta la cerere, maximum 7 cărţi din literatura de consum); din lucrările de specialitate cu valoare mare se împrumută un singur titlu o dată; pentru cititorii noi, în primele trei luni de la înscriere, se împrumută o singură lucrare (volum);
(5) La cererea cititorului, biblioteca poate procura publicaţii din alte biblioteci din ţară, prin sistemul de împrumut interbibliotecar, cu consultare la sala de lectură;
(6) Termenul de împrumut este de 21 de zile, prelungirea acestui termen se poate face o singură dată, cu avizul bibliotecarului; nu pot fi prelungite cărţile existente într-un singur exemplar sau foarte solicitate; rezervarea şi/sau prelungirea publicaţiilor se poate face şi prin email bibliocom_pastraveni@yahoo.com;
(7) Întârzierea poate semnalată cititorului printr-o carte poştală; dacă este nevoie se va trimite o somaţie, iar în caz de nerestituire nici după aceasta, biblioteca va fi nevoită să recupereze daunele aduse instituţiei întocmind proces-verbal de contravenţie;
(8) Împrumutul la domiciliu este limitat: nu se împrumută publicatiile de referință (dicţionare, albume, enciclopedii, cărți rare, lucrări existente într-un singur exemplar), acestea putînd fi consultate doar în bibliotecă, numărul publicațiilor care pot fi consultate la sala de lectură fiind nelimitat;
(9) Utilizatorii au obligaţia să păstreze şi să nu distrugă publicaţiile bibliotecii, să nu facă însemnări, sublinieri, să nu rupă pagini; sustragerea de cărţi din bibliotecă constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legii;
(10) Cărţile împrumutate de la bibliotecă nu se transmit prietenilor, cunoscuţilor, fiecare membru al comunităţii avînd posibilitatea împrumutului personal;
(11) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1 - 5 ori faţă de preţul astfel actualizat; pierderea cărţilor împrumutate se comunică imediat bibliotecii;
(12) Cititorii care au pierdut cartea împrumutată pot procura din librării o altă carte identică (acelaşi autor, acelaşi titlu , variantă neprescurtată, indiferent de an, editură, ediţie). Nu vor fi acceptate exemplare procurate din anticariate;

C. Utilizarea posturilor de lucru PC

Art.35. (1) Utilizarea posturilor de lucru PC se face în timpul orelor de funcţionare a bibliotecii;
(2) Calculatorul poate fi utilizat doar pentru consultarea fondului de carte prin accesul la baza de date a bibliotecii, consultarea de publicaţii electronice şi/sau dicţionare, navigare internet; o singură persoană are voie să utilizeze PC-ul în sedinţă de maxim 1 oră, excepţiile fiind hotărâte de către bibliotecar;
(3) Biblioteca nu garantează pentru deteriorea fişierelor şi a datelor personale ale utilizatorului;
(4) Utilizatorul poate fi făcut răspunzător pentru avariile aduse hardware-ului şi software-ului calculatoarelor;
(5) Este interzisă copierea oricăror programe sau fişiere de pe calculatoarele bibliotecii, navigarea pe site-uri cu caracter dubios sau obscen;
(6) În cazul încălcărilor regulilor de utilizare a PC se poate face excluderea utilizatorului de la dreptul de folosire a calculatorului.

D. Sancţiuni

Art.36. (1) Scoaterea publicaţiilor din sala de lectură, indiferent de durata, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează cu retragerea fişei contract de împrumut pe o perioadă de pînă la 60 de zile;
(2) Folosirea fişei contract de împrumut a unei alte persoane se sancţioneaza cu retragerea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioada de 30 de zile; repetarea abaterii este sancţionată cu anularea permisului;
(3) Sustragerea documentelor din bibliotecă este caz penal şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare, în aceasta situaţie se anulează fişa contract de împrumut;
(4) Depăşirea termenului de restituire a publicaţiilor împrumutate cu întîrzieri între 30 si 90 de zile suspendă dreptul de împrumut pe perioade de timp echivalente cu timpul de întîrziere; pentru întîrzieri mai mari de 90 de zile, se suspendă dreptul de împrumut pe durata unui an;
(5) Nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecare carte, în funcţie de durata întârzierii şi de eventualul caracter de recidivă al faptei, până la 50% din preţul mediu de achiziţie a cărţilor din anul precedent; pagubele materiale aduse patrimoniului bibliotecii se recuperează potrivit legislaţiei în vigoare;
(6) Nerespectarea Regulamentului de funcţionare a Bibliotecii Comunale Păstraveni, privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor precum şi abaterile grave sau repetate conduc la anularea dreptului de frecventare a bibliotecii;
(7) Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii (în cazul elevilor sau studenţilor), Biblioteca Comunală va anunţa în scris instituţiile de învăţămînt sau instituţiile de la care provin contravenienţii pentru ca acestea să ia măsurile administrative ce se impun.

E. Obligaţii

Art.37. (1) Cunoaşterea şi respectarea de către utilizatori a Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecii;
(2) Utilizatorii trebuie să se prezinte într-o ţinută decentă, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă, să nu folosească telefoane mobile;
(3) Utilizatorii trebuie să restituie publicaţiile împrumutate până la data înscrisă pe fişa contract de împrumut;
(4) Utilizatorii au obligaţia să păstreze şi să nu distrugă publicaţiile bibliotecii, să nu facă însemnări, sublinieri, să nu rupă pagini;
(5) În momentul primirii publicaţiilor solicitate, cititorii sunt obligaţi să verifice cu atenţie starea publicaţiilor pe care le împrumută şi să semnalizeze bibliotecarului de serviciu toate deficienţele (sublinieri, pete, foi lipsă, coperte deteriorate etc.) pe care le constată;
(6) Atât la intrarea, cît şi la ieşirea din sălile de lectură cu acces liber la raft, cititorii au obligaţia de a permite bibliotecarului să le verifice genţile;
(7) Este interzis cititorilor să fumeze, să consume alimente şi băuturi în incinta bibliotecii;
(8) Utilizatorii au obligaţia să păstreze şi să folosească adecvat mobilierul, tehnica de calcul şi celelalte bunuri din patrimoniul bibliotecii.
(9) Nerespectarea obligaţiilor de către utilizatori poate atrage suspendarea fişei contract de împrumut.

F. Asistenţa pentru utilizatori

Art.38. (1) Utilizatorii serviciilor Bibliotecii Comunale Păstrăveni beneficiază gratuit de asistenţă infodocumentară şi formativă furnizată de personalul acesteia;
(2) Asistenţa infodocumentară cuprinde furnizarea de servicii de referinţe (îndrumări privitoare la utilizarea cataloagelor tradiţionale şi online, la accesul şi navigarea internet, consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces, furnizarea de răspunsuri la întrebări punctuale, pe loc sau la distanţă prin telefon sau e-mail, realizarea de bibliografii la cerere), cercetarea documentară în colecţii şi baze de date, interne şi externe, furnizarea de produse documentare (bibliografii, sinteze, etc.);
(3) Asistenţa formativă constă în informarea şi instruirea utilizatorilor în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii;
(4) Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Capitolul VII
DISPOZITII FINALE

Art.39.- Biblioteca Comunală Păstrăveni dispune de autonomie profesională în raport cu autorităţile publice locale, constînd în:
a) dreptul de a-şi desfăşura activitatea în afara oricăror ingerinte politice, ideologice sau religioase;
b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţionale;
c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) încheierea de protocoale de colaborare, de cooperare şi de parteneriat cu alte biblioteci sau instituţii din ţară si din străinatate, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare;
e) participarea la reuniunile judeţene, regionale, naţionale şi internaţionale de specialitate sau la consorţtiile bibliotecare şi la asociaţiile la care este membru, achitând cotizaţiile şi taxele aferente.
Art.40. - (1) Pentru sprijinirea materialş a unor activităţi şi proiecte sau programe de dezvoltare proprii şi specifice bibliotecilor publice, a unor participări ale bibliotecarului responsabil de biblioteca la programe culturale şi de formare continuă, Biblioteca Comunală Păstrăveni se poate asocia cu alte biblioteci sau cu alte instituţii culturale, în parteneriate culturale ori în asociaţii sau consorţii;
(2) Conditiile şi cotele de participare la finanţarea programelor realizate prin asociere se stabilesc şi se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Păstrăveni.
Art.41. -(1) Finanţarea activităţii Bibliotecii Comunale Păstrăveni se asigură de către Consiliul Local al Comunei Păstrăveni, potrivit standardelor de funcţionare stabilite în condiţiile Legii bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Dotările se asigură prin finanţare din bugetul local, precum şi prin transferuri, donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.
(3) Activitatea financiar-contabilă şi de resurse umane a bibliotecii se realizează de către specialistul cu atribuţii în domeniul resurselor financiare şi al resurselor umane din cadrul aparatului propriu al autorităţilor publice locale, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.
(4) Pentru optimizarea activităţii de completare a colecţtiilor proprii, biblioteca colaborează cu Biblioteca Judeţeană “G.T.Kirileanu” Piatra Neamţ, precum şi cu alte autorităţti şi instituţii de specialitate.

Art.42. - Anual, Biblioteca Comunală Păstrăveni întocmeste un raport de evaluare a activităţii, pe care îl prezintă Consiliului Local al Comunei Păstrăveni şi Bibliotecii Judeţene G.T.Kirileanu Piatra Neamţ.
Art.43. - Schimbarea destinaţiei spaţiilor în care funcţioneaza biblioteca se poate face numai în cazul asigurării unui sediu care să respecte standardele optime de funcţionare, cu respectarea prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.44.- Patrimoniul utilizat/administrat de Biblioteca Comunală Păstrăveni aparţine Comunei Păstrăveni, în regim de proprietate publică sau privată, după caz, dreptul de dispoziţie asupra acestuia avându-l numai Consiliul Local al Comunei Păstrăveni, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.46.- Biblioteca are stampila şi firma cu înscrisul: „Biblioteca Comunală Păstrăveni”.

martie 20, 2013

Program de activitate an 2018


Misiune
Misiunea Bibliotecii comunale „Sergiu Candiano” Pastraveni este de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din localitatea Pastraveni, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin bazele de date şi colecţiile proprii. Prin întreaga sa activitate, biblioteca îşi propune satisfacerea într-o măsură cât mai mare a nevoilor pe care utilizatorii le au faţă de un serviciu public din domeniul culturii.

Pentru a realiza această misiune, biblioteca are următoarele scopuri:
 asigurarea unei colecţii de documente culturale şi de informare actualizate, sub diferite formate, astfel organizate încât accesulla ele să fie foarte rapid;
 dezvoltarea resurselor de informare puse la dispoziţia utilizatorilor prin realizarea, în viitorul apropiat, a accesului acestora labaza de date, respectiv catalogul electronic al colecţiilor, precum şi accesul prin intermediul Internet-ului la bazele de datenaţionale şi internaţionale;
 colectarea informaţiilor cu caracter local, a materialelor referitoare la istoria comunităţii şi punerea lor la dispoziţia solicitanţilor ;
 dezvoltarea unei game de servicii adecvate utilizatorilor, care să rezolve nevoile de informare ale acestora, atât prin utilizareaTehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, cât şi prin sporirea asistenţei de specialitate oferită acestora în procesul de regăsire ainformaţiilor;
 asigurarea unei folosiri raţionale a resurselor şi fondurilor financiare ale bibliotecii, indiferent de provenienţa lor (bugetare,extrabugetare sau sponsorizări), printr-o administrare eficientă, în condiţii de maximă legalitate; o dotare adecvată cu mijloacemateriale şi cu personal cu pregătire profesională de specialitate, la nivelul standardelor actuale.

Pentru stabilirea obiectivelor generale ale activităţii s-a făcut o analiză a mediului în care îşi desfăşoară activitatea biblioteca  şi s-au identificat aspecte de care s-a ţinut cont în stabilirea direcţiilor principale deacţiune:

I. Obiective generale:
Creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură, de informare:
Acţiuni şi rezultate:
● Extinderea accesului direct la colecţiile Bibliotecii prin amenajarea noilor spaţii cu acces liber la raft;
● Dotarea bibliotecii cudocumente, tehnologie şi ambient corespunzătoare pentru lectură şi informare.
Consolidarea poziţiei de centru cultural şi educativ:
● Furnizarea unor programe culturale şi educative;
● Desfăşurarea unor programe punctuale de promovare şi stimulare a lecturii;
● Extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecădrept formă de promovare intensivă a imaginii Bibliotecii în şcoli.
Extinderea accesului locuitorilor localitatii la serviciile Bibliotecii prinutilizarea Internetului:
●Construirea propriei pagini web în bibliotecă;
● Realizarea unui program concret de dotare cu calculatoare şi acces la Internet;
● Extinderea practicii de rezervare a publicaţiilor prin intermediul telefonului sau al poşteielectronice (e-mail), pentru reducerea timpului de aşteptare.
Dezvoltarea colecţiilor de documente care nu fac obiectul depozitului legal, înmod deosebit al celor electronice:
● Evidenţierea valorii informaţionale a documentelor şi promovarea parteneriatului cuspecialişti din toate domeniile cunoaşterii, în scopul optimizării politicilor de achiziţii şi alasigurării resurselor financiare;
● Informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor resurselor informaţionale puse ladispoziţia lor şi evaluarea gradului de utilizare a resurselor.
Optimizarea accesului la colecţiile şi serviciile de bibliotecă:
● Generalizarea catalogării informatizate uniforme a documentelor conform standardelorinternaţionale în vigoare;
Utilizarea tehnologiei moderne în evidenţa şi gestionarea documentelor:
● Respectarea normelor şi a standardelor de depozitare a documentelor;
● Stabilirea unei metodologii de selecţie a colecţiilor;
● Utilizarea tehnologiilor moderne privind evidenţa, localizarea şi circulaţia documentelor.
Realizarea unui program de digitizare a documentelor:
● Dezvoltarea unei colaborări la nivel naţional, pentru stabilirea strategiei de prelucrare şiarhivare a documentelor cu acces online;
● Realizarea unei evidenţe a documentelor digitizate existente în biblioteca;
● Alcătuirea metodologiilor de digitizare a documentelor de bibliotecă;
8. Alinierea competenţelor profesionale la performanţele cerute de actualastrategie de dezvoltare a bibliotecilor:
● Dezvoltarea formelor de pregătire biblioteconomică şi formarea abilităţilor pentru integrareanoilor tehnologii informaţionale în procesarea şi regăsirea documentelor;
● Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului în scopul actualizăriicunoştinţelor privind evoluţia şi schimbările intervenite în organizaţiile bibliotecare şisistemele de bibliotecă;

II. Obiective specifice:
● Creşteri ale principalilor indicatori în sectorul relaţiilor cu publicul (indicatori de frecvenţă,de lectură, de circulaţie a colecţiei).
● Amenajarea, dezvoltarea şi organizarea activităţilor în vederea deschiderii unei filialea bibliotecii in satul Radeni;
● Întărirea relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi cele nonguvernamentale;
● Protejarea, conservarea şi securizarea corespunzătoare a colecţiilor, a spaţiilor de lectură şide împrumut;
● Constituirea unei baze de date complet automatizate prin introducerea, în sistem automatizata întregului fond de carte, precum şi descrierile analitice existente însistem clasic;
● Adecvarea programului cu program pentru public în funcţie de frecvenţa zilnică, destructura anului şcolar, de necesităţile de informare ale utilizatorilor;
● Promovarea Bibliotecii si a colecţiilor de documente şi a serviciilor oferite prinorganizarea de activităţi culturale cu scop educativ şi recreativ şi încheierea de noiparteneriate educaţionale pe plan local;
● Rezolvarea într-un mod cât mai exact, eficient şi politicos a cererilor de asistenţă şi deinformare ale utilizatorilor, indiferent dacă aceste cereri sunt adresate personal, prin telefon sau e-mail;
● Acordarea de asistenţă utilizatorilor pentru clarificarea nevoilor de informare, identificareasurselor unde pot fi găsite informaţiile dorite, direcţionarea şi facilitarea accesului ladocumentele şi resursele care vin în întâmpinarea nevoii lor de informare;
● Selectarea şi organizarea surselor de informare, precum şiidentificarea şi propunerea spre achiziţie de noi documente, astfel încât acestea să vină înîntâmpinarea nevoilor curente şi viitoare ale utilizatorilor săi actuali sau potenţiali;orientarea şi spre documente de referinţă în format electronic;
● Îmbogăţirea colecţiilor Bibliotecii în concordanţă cu cerinţele utilizatorilor şi posibilităţile bugetare ale instituţiei;
● Pentru menţinerea caracterului actual şi a posibilităţilor de utilizare a colecţiilor bibliotecii,vor fi eliminate din colecţii şi scăzute din evidenţe, documentele uzate fizic şi moral, celepierdute şi achitate de cititori, precum şi eventualele documente pierdute şi înlocuite decititori;
● Scurtarea timpului de punere la dispoziţia utilizatorului a documentelor nou intrate;
● Alcătuirea, introducerea şi tezaurizarea informaţiilor bibliografice pentru lucrărilemonografice curente şi seriale;
● Optimizarea accesului la informaţii prin exploatarea corectă a programului, atât în editare,cât şi în verificarea înregistrărilor;
● Obţinerea unei calităţi superioare în procesul indexării documentelor pentru satisfacereacerinţelor tot mai complexe formulate de utilizatori;
● Actualizarea şi dezvoltarea metodologiilor de lucru cu soluţii eficiente la noile probleme ceapar în procesul de catalogare şi indexare;
● Îmbunătăţirea timpului mediu de prelucrare a documentelor;
● Determinarea posibilităţilor de dezvoltare a pieţei:
- prin extindere, identificarea şi câştigarea unor noi categorii de utilizatori;
- prin aprofundare şi diferenţiere, respectiv dezvoltarea de servicii şi produse noi;
● Dezvoltarea şi extinderea tehnologiilor informatice în concordanţă cu tendinţele şi evoluţiadomeniului la nivel mondial şi în relaţie directă cu cerinţele infodocumentare aleuitlizatorilor;

III. Direcţii de acţiune:
1.Servicii pentru utilizatori.

a. Servicii de informare generală
● Oferirea de servicii de informare generală prin intermediul bibliotecarului.
Termen: permanent
b. Acces şi facilităţi
● Asigurarea accesului la Internet, la programe de aplicaţii (procesoare de text şi pentru foi decalcul) şi la baze de date, la servicii de consultare şi furnizare de documente electronice; asigurareaposibilităţii de editare şi de prelucrare a documentelor; asigurarea asistenţei de specialitatepentru căutare în Internet şi în baze de date; oferirea de servicii de transfer de date pentru informaţiile selectate dinbaze de date proprii sau Internet, în limita dreptului de autor; efectuarea de servicii detipărire la imprimantă, la cerere, în limita timpului şi resurselor disponibile; culegerea deinformaţii şi fişiere de diverse tipuri de pe Internet pe tema cerută şi furnizarea lor în formaaleasă, în termenul convenit; iniţierea utilizatorilor în folosirea calculatorului şi adocumentelor electronice, în utilizarea bazelor de date, în căutarea pe Internet şi pentrutehnoredactare;
Termen: permanent
● Asigurarea înregistrării de noi utilizatori, în baza de date automatizată a bibliotecii.
Termen: permanent
● Acordarea de referinţe tuturor utilizatorilor sau potenţialilor utilizatori ai Bibliotecii prin email,telefon sau în persoană, urmărindu-sesatisfacerea unui număr cât mai mare de solicitări de informare;
Termen: permanent
● Îndrumarea şi orientarea permanentă a utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare şiasigurarea accesului liber la informaţie;
Termen: permanent
● Promovarea serviciilor oferite prin actualizarea pliantelor de prezentare,precum şi realizarea unui pliant pentru abonamentele contractate la publicaţiile periodicepentru anul 2018;
● Realizarea de descrieri analitice noi pentru subiectele solicitate frecvent de către utilizatori şicompletarea unor înregistrări cu descriptori, atunci când acest lucru se impune;
Termen: permanent
● Onorarea cererilor de documente pentru studiul în sala de lectură; înregistrarea lor în fişade circulaţie a utilizatorilor; scăderea lor când se întorc din circulaţie şi intercalarea la raft adocumentelor studiate;
Termen: permanent
● Organizarea de microexpoziţii pentru promovarea colecţiilor şi marcarea aniversărilor saucomemorărilor unor personalităţi;
Termen: permanent
● Întocmirea unui calendar al aniversărilor culturale pentru anul 2018
Termen: permanent
● Verificarea în baza de date a situaţiei absolvenţilor de învăţământ, utilizatori aiserviciilor de bibliotecă, pentru depistarea restanţelor şi, în cazul lipsei unor datorii către Bibliotecă;
Termen: permanent
● Încasarea contravalorii penalizărilor, a corespondenţei precum şi a documentelor pierdute;
Termen: permanent
● Optimizarea serviciului „Rezervări” prin gestionarea cererilor primite şi a documentelorrezervate precum şi înştiinţarea solicitanţilor;
Termen: permanent
c. Servicii informaţionale şi de referinţă
● Rezolvarea cererilor de informare şi a tranzacţiilor de referinţă curente, atât ale utilizatorilordin cadrul Bibliotecii, cât şi ale celor care accesează de la distanţă serviciile acesteia, instruirea cititorilor în utilizarearesurselor bibliotecii; promovarea bibliotecii şi a serviciilor oferite de aceasta prin materialespecifice (afişe, pliante), precum şi prin activităţi de prezentare a serviciilor grupurilor de vizitatori ai Bibliotecii.
Termen: pe tot parcursul anului
● Completarea bazei de date cu înregistrări de articole de interes pentru utilizatorii bibliotecii,din publicaţii economice, juridice, culturale etc;
Termen: pe tot parcursul anului
● Cercetarea mediului electronic pentru exploatarea resurselor accesibile în Internet,
selectarea, evaluarea, adnotarea informaţiilor şi punerea lor la dispoziţia utilizatorilor încadrul bazei de date;
Termen: pe tot parcursul anului
● Identificarea nevoilor de informare comunitară ale cetăţenilor şi a resurselor de informarecare pot răspunde acestor necesităţi; colectarea de materiale specifice, în concordanţă cunevoile de informare, dar şi cu capacitatea de strângere/prelucrare; direcţionarea utilizatorilor către materialele şi instituţiile deinteres comunitar; colaborarea cu instituţiile în scopul întreţinerii şiactualizării panourilor destinate informării comunitare;
Termen: permanent
● Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, aindicilor CZU şi a celorlalte elemente de identificare a resurselor, atât pentru titlurile noi demnografii şi seriale achiziţionate, cât şi pentru cele rămase neprelucrate,achiziţionate în anul 2016;
Termen de realizare: permanent
d. Difuzarea culturală.
● Popularizarea colecţiilor de documente prin realizarea de microexpoziţii săptămânale pediverse teme - noutăţi, evenimente, aniversări;
Termen: permanent
● Promovarea Bibliotecii şi a serviciilor oferite prin organizarea săptămânală a vizitelor deprezentare;
Termen: permanent
● Organizarea de evenimente cu caracter socio-cultural;
Termen: permanent

2. Colecţii
● Continuarea verificării colecţiilor pentru identificarea documentelor care necesită operaţiuni de recondiţionare;
Termen: permanent
● Menţinerea caracterului actual al colecţiei prin selecţia pentru propunerea spre eliminare adocumentelor uzate fizic şi moral urmându-se procedurile specifice acestui proces;
Termen: permanent
● Gestionarea utilizatorilor restanţieri, respectiv selectarea acestora, întocmirea de tabele cudatele de identificare, titlurile şi numerele de inventar ale documentelor împrumutate depeste 6 (şase) luni;
Termen: permanent
● Consultarea propunerilor de achiziţie provenite de la utilizatori şi bibliotecari în scopulachiziţionării documentelor solicitate;
Termen de realizare: săptămânal
● Participarea la manifestări culturale locale în scopul depistării de noi surse de informare, achiziţii şi a stabilirii de contactenecesare creşterii eficienţei activităţii de completare a colecţiilor;
Termen de realizare: permanent
● Înregistrarea datelor de evidenţă primară şi individuală pentru documentele achiziţionate pe parcursul anului 2018, în sistem clasic şi informatizat;
Termen de realizare: lunar
● Scăderea din evidenţa primară şi individuală a datelor înscrise în borderourile cu cărţipierdute şi achitate de cititori, sau a celor uzate fizic atât în sistem clasic cât şi informatizat;
Termen de realizare: anul în curs

b. Proiecte. Programe. Marketing de bibliotecă.
● Crearea unui sistem eficient şi permanent de monitorizare şi analiză a consumatorilor deinformaţie culturală (prin realizarea anchetelor, sondajelor) şi analiza relaţiei bibliotecă-utilizator;
● Determinarea posibilităţilor de dezvoltare a pieţei, fie prin extindere (câştigarea unor noicategorii de utilizatori), fie prin aprofundare şi diferenţiere (realizând servicii si produse noi,care să atragă un numar cât mai mare de utilizatori);
● Campanie de conştientizare a rolului Bibliotecii ca principală sursă de informare a
comunitătii, determinând nevoile şi dorinţele informaţionale ale pieţei cultural -educaţionale locale.
● Contribuţie la promovarea imaginii Bibliotecii prin:
- popularizarea tehnologiei informaţiilor accesibile pentru public (wireless, baze de date,servicii contra cost de imprimare a documentelor etc.);
- atragerea utilizatorilor şi non-utilizatorilor spre fondurile neconsultate, prin folosireade materiale promoţionale;
- identificarea grupurilor ţintă, pentru o gestionare mai bună a obiectivelor urmărite.
● Sporirea încrederii autorităţilor locale în capacitatea bibliotecilor de a juca un rol activ înmediul cultural, prin implicarea în proiecte si programe în interesul comunităţii.

Modernizarea bazei materiale :
Pentru buna desfăşurare a activităţilor Bibliotecii sunt propuse următoarele investiţii:
○ extinderea sistemelor antiefracţie, antiincendiu;
○ aparat foto digital şi cameră video;
○ echipamente de sonorizare şi amplificare;
○ punerea la dispoziţie, a unei imprimante multifuncţionalepentru imprimarea materialelorsolicitate de către utilizatori precum şi pentru scanarea de materiale din aria moşteniriiculturale locale;
○ punerea la dispoziţie a unui calculatorperformant destinat publicului pentru consultareadocumentelor de referinţă în format electronic;


Calendarul principalelor evenimente culturale din 2018
14 - 16 ianuarie Omagiu lui Mihai Eminescu
24 ianuarie «Mica Unire»
1 Martie Ziua Mărţişorului
2 Martie Ion Creangă şi copiii
30 martie – 3 aprilie Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
23 – 27 aprilie Săptămâna bibliotecarului;
4 – 9 mai Zilele Europei
1 - 7 iunie Săptămâna manifestărilor «Zilele Cărţii pentru copii»
15 iunie Eminescu – 120 de ani de la moarte
1 – 30 iunie «Unde eşti copilărie?»
1 - 20 decembrie Carnavalul Sărbătorilor de Iarnă

x

martie 06, 2013

Raport de activitate an 2017

Raport de activitate

pe anul 2017

Biblioteca comunala „Sergiu Candiano” Pastraveni şi-a desfăşurat activitatea şi în anul 2017 urmărind, pas cu pas, să-şi îndeplinească rolul ce rezultă din declaraţia de misiune: "…de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor, oferind acces liber şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii."
Îndeplinirea misiunii noastre a fost influenţată de factori precum: implicarea autorităţilor în deciziile, programele şi proiectele bibliotecii; nivelul de finanţare; percepţia decidenţilor despre bibliotecă; personalul din bibliotecă, sub aspect numeric şi calitativ; dimensiunea şi structura comunităţii; calitatea serviciilor şi a colecţiilor; promovarea imaginii bibliotecii; atitudinea publicului vis-á-vis de bibliotecă, la un moment dat; gradul de încredere în colecţii şi în serviciile oferite.
Scăderea numărului de utilizatori nou înscrişi, a numărului de vizite directe şi a documentelor împrumutate, este o consecinţă firească a faptului că activitatea bibliotecii s-a redus prin adaugarea unor noi atributii bibliotecarului in cadrul primariei.
Biblioteca Comunala a continuat sa sustina parteneriate cu societatea civila, sa coopereze la nivel local cu institutiile educationale, sociale, medicale, culturale pentru a mentine si dezvolta furnizarea informatiilor comunitare. Pe parcursul anului au fost completate si actualizate baza de date, accentul punindu-se pe furnizarea lor in regim off-line.

1. Activitatea de completare a colecţiilor şi de constituire a instrumentelor de informare a utilizatorilor.
Activitatea Bibliotecii Comunale Păstrăveni s-a desfăsurat în anul 2017 în baza Programului de activitate întocmit, unde au fost compuse şi realizate următoarele:
-         activitate de completare a colecţiilor de bibliotecă şi de constituire a instrumentelor de informare a utilizatorilor asupra conţinutului acestora,
-         asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la totalitatea documentelor oferite de biliotecă prin amenajarea şi organizarea colecţiilor conform regulilor biblioteconomice,
-         păstrarea fondului de carte existent avînd în vedere recuperarea cărţilor împrumutate de la cititorii restanţieri,
-         fundamentarea pe principii noi a achiziţiei de carte astfel încât să se respecte caracterul enciclopedic al bibliotecii şi să se vină în întâmpinarea cererilor de lectură ale utilizatorilor;
-         găsirea de noi modalităţi de apropiere a publicului prin diversificarea gamei de activităţi culturale care se vor desfăşura lunar conform calendarului evenimentelor cultural – sociale, activităţi specifice (expoziţii tematice, medalioane literare, etc.) de popularizare a fondului de carte existent,
-         consultări cu bibliotecarul scolar şi cu cadrele didactice din cadrul celor două şcoli generale cu clasele I-VII din comună, studiind programa şcolara pentru disciplina limba română şi avînd la dispoziţie şi tematica lecturilor suplimentare la această disciplină precum şi la alte obiecte de studiu, activităţi de prelucrare bibliografică a documentelor în sistem informatizat – actualizarea bazei de date achiziţionată.
In anul 2017 unitatea şi-a îmbogaţit colecţiile cu un  număr de 141 volume in valoare de 4000 lei,

2. Activitate de valorificare a colecţiilor bibliotecii:
- diversificarea serviciilor oferite on-line copiilor şi adolescenţilor prin intermediul blogului instituţiei http://bibliotecacomunalapastraveni.blogspot.com în scopul susţinerii procesului de studiu şi informare;
- promovarea culturii informaţionale printre copii, părinţi, cadre didactice, pentru a le cultiva cunoştinţe şi abilităţi necesare într-o societate a informaţiei, inclusiv abilităţi de utilizare a tehnologiilor informaţionale moderne;
- popularizarea documentelor de bibliotecă prin mici expoziţii de carte şi rafturi tematice în funcţie de spaţiul disponibil,
- prezentarea direct cititorilor de cărţi noi intrate în patrimoniu,
- vizite a unor mici grupuri de elevi ai ciclului primar, în mod organizat şi însotite de învăţători, privind instruirea potenţialilor cititori privind programul bibliotecii, modul de împrumut şi de utilizare, păstrare si restituire al cărţii,
- acţiuni de dezbatere, informare şi recitaluri din opere cu prilejul zilelor omagiale de nastere sau comemorative a diferitelor personalitati culturale.
- prezentari cu expuneri de materiale ale celor mai importante evenimente din istoria poporului roman si a zilelor omagiale a diferitelor personalităţi sau scriitori.

3. Calitatea şi eficienţa activitatilor de animaţie culturală:
Majoritatea activităţilor cuprinse în programul de activitate şi-au propus creşterea calităţii serviciului şi atragerea unui număr mai mare de cititori prin constituirea propriului sistem de informare bibliografică şi documentară  cu ajutorul căruia beneficiarul va putea fi atras către lectură şi a descoperi activităţile organizate şi difuzate prin bibliotecă ;

Calendarul principalelor activitati cultural - educative desfasurate in cadrul bibliotecii comunale, in anul 2017:
-         februarie - discutie libera cu tema „Unde dragoste nu e, nimic nu e”. Utilizatorii au dialogat despre „dragoste” privita ca subiect de inspiratie pentru scriitori.
-         martie - Sub titlul „Ganduri inchinate mamei”, utilizatorii din clasele V-VIII au recitat poezii inchinate mamei urmate de videoclipuri de pe Internet, avand ca tema „Portretul moral si fizic al mamei”.
-         martie - concursul de compuneri cu titlul „...Si daca vine primavara”. Utilizatorii, respectiv elevii claselor II - IV si-au citit creatiile, iar juriul, format din cinci eleve din clasa a VIII-a, au selectat cea mai frumoasa compunere.
-         mai - concurs cu elevii din ciclul primar, „Recunoaste-ti personajul” - participantii au caracterizat personajele din „Greuceanu” de Victor Eftimiu, „Zana Zorilor” de Ioan Slavici.
-         iunie - impreuna cu cititorii din clasele primare s-a organizat un concurs cu titlul „Jocul Literelor” - pomi fructiferi.
-         iulie - a avut loc expozitia de carte pentru copii cu titlul „Cu ghiozdanul in lumea cartilor”.
-         august - discutie libera despre dinozauri, cu elevii din clasele I - IV.
-         septembrie - vizita „bobocilor” de la scolile din comuna, la biblioteca care au facut  cunostinta cu volumele existente in biblioteca, cu Regulamentul de ordine interioara;
-         octombrie - discutie libera despre „Planeta pe care traim si Univers”. S-a discutat despre planetele din univers, despre cea mai apropiata si cea mai indepartata planeta, de soare, ce stim despre forma planetei Pamant, ce este un tsunami, ce sunt vulcanii, ce se intampla cand erupe un vulcan, ce este efectul de sera, daca in Antartica traiesc oameni, care sunt cele mai mari deserturi.
-         octombrie - sub titlul „Drogurile, semne de maturitate?” a avut loc o discutie cu privire la dependenta de droguri si riscurile pe care le implica aceasta, discutia condusa de medicul uman din comuna.
-         decembrie - sub titlul „Uite, vine Mos Craciun !” concurs de compuneri ale elevilor Scolilor Generale din localitate, care au scris despre cea mai interesanta amintire cu Mos Craciun.

4. Dezvoltarea activităţii de marketing şi promovare a bibliotecii pentru creşterea numărului de utilizatori, a numărului de vizite şi a circulaţiei documentelor de bibliotecă:
a) promovarea bibliotecii prin publicaţiile proprii (broşuri, afişe ale activităţilor culturale organizate în cursul anului, pliante ).
b) popularizarea la sfârşitul anului a cititorilor fideli ai bibliotecii şi oferirea unor pentru anul următor. Cititorii fideli au putut împrumuta o carte în plus faţă de numărul impus prin regulament şi au primit invitaţii personale la activităţile culturale organizate de bibliotecă.
c) instituirea titlului de cititorul anului, prezentarea biografiei şi fotografiei celui mai asiduu şi mai civilizat dintre utilizatorii bibliotecii.
d) acordarea de premii în cărţi la toate concursurile organizate de bibliotecă, alese după criteriile: vârsta concurenţilor, tematica concursurilor, preferinţele de lectură ale concurenţilor.
e) îmbunătăţirea imaginii publice a bibliotecarului în relaţia cu utilizatorii prin: receptivitate faţă de cererile acestora, promptitudine, amabilitateresponsabilitate, competenţă profesională, comunicare.
f) informarea în masă a publicului despre activitatea de bibliotecă, prin intermediul paginii web a institiţiei.

5. Observatii asupra numărului şi structurii utilizatorilor:
În anul 2017, în concordanţă cu raportul statistic, au fost înscrişi doar un  număr de 20 cititori clasificati dupa cum urmeaza: dupa ocupatie: elevi - 20, dupa virsta: sub 14 ani – 20.

       Pentru viitor există discuţii la nivel de Consiliu local pentru extinderea spaţiului existent, si/sau construirea unui nou spaţiu, achiziţionarea de mobilier nou, precum și achiziţionarea de aparatură audio-video.